Reklamačný poriadok Tapety MIA

Reklamačný poriadok

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho: MIA style s.r.o., so sídlom Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, Česká republika, IČO: 06792316 ďalej len "predávajúci" a popisuje postup, ako sa obrátiť s reklamáciou tovaru zakúpeného u spoločnosti MIA style s.r.o. v internetovom obchode www.tapety-mia.sk.

Kupujúci je povinný sa pred objednaním tovaru oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP"). Kupujúci zároveň berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, inak sa lehoty primerane predĺžia o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť. 

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. 

Definície pojmov uvedené v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Ak tento reklamačný poriadok nedefinuje nejaký pojem, chápe sa v tom zmysle, v akom je definovaný vo VOP. Ak v ňom nie je definovaný, vykladá sa v zmysle, v akom ho používa zákon.

V prípade služby v rámci zakúpenej alebo zmluvne dohodnutej služby sa tento servisný zásah riadi výlučne podmienkami danej služby.


II. ZÁRUKA ZA AKOSŤ

Ako doklad o záruke predávajúci vystaví ku každému zakúpenému tovaru doklad o kúpe (faktúru) so zákonnými údajmi potrebnými na uplatnenie záruky (napr. názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, výrobné číslo).

Na výslovnú žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci záruku vo forme záručného listu. Ak to však povaha tovaru umožňuje, predávajúci štandardne vydá kupujúcemu namiesto záručného listu doklad o kúpe, ktorý obsahuje vyššie uvedené informácie.

Ak je to v súvislosti s poskytnutou zárukou potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľne vysvetlí obsah poskytnutej záruky, jej rozsah, podmienky, trvanie a spôsob, akým možno uplatniť nároky z nej vyplývajúce. Predávajúci v záruke tiež uvedie, že poskytnutie záruky nemá vplyv na práva kupujúceho súvisiace s kúpou tovaru.

 1. Lehota na uplatnenie práv vyplývajúcich z chybného plnenia

Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t. j. dňom uvedeným na nákupnom doklade alebo záručnom liste.

Lehota je:

 • pre nový tovar 24 mesiacov;
 • 21 mesiacov pre náhradný tovar (náhradný tovar je použitý tovar, ktorý bol následne skontrolovaný našimi odborníkmi a je takto označený);
 • pri použitom tovare 12 mesiacov (použitý tovar je takto označený tovar, ktorý je používaný alebo servisovaný bez závad, pričom neúplnosť obalu nebráni plnému používaniu výrobku).

V prípade spotrebného tovaru (napr. kozmetika, drogéria atď.) je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov; ak však tovar nemá dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje len na dátum vyznačený na obale tovaru.

Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia upravená odlišne, ak je to výslovne uvedené pre daný druh tovaru, takto stanovená lehota má prednosť.

Lehota sa končí v deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jej začiatku, a o príslušný počet mesiacov neskôr. Dĺžka tejto lehoty v mesiacoch musí byť uvedená pri každej položke v obchode predávajúceho a musí byť dostatočne vyznačená na doklade o kúpe.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v stanovenej lehote.

V prípade, že sa reklamácia vybavuje výmenou tovaru, nová lehota sa neuplatňuje; rozhodujúca je lehota odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 1. Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia veci kupujúcim,

 • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy.
 • tovar je vhodná na účel, na ktorý sa podľa predávajúceho používa alebo na ktorý sa vec tohto druhu zvyčajne používa.
 • tovar je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti.
 • tovar je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

Ak sa vada objaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná pri prevzatí kupujúcim, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak.

 1. Zmluvná záruka akosti

Predávajúci môže nad rámec zákonnej lehoty (24 mesiacov) poskytnúť v uvedenej lehote bezplatný servis, pričom tento servis sa riadi výlučne týmto reklamačným poriadkom a najmä bezplatným servisom, pozri článok VII.


III. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, jeho kompletnosť a nepoškodený obal pri osobnom prevzatí od predávajúceho.

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky od dopravcu riadne a starostlivo skontrolovať stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť pásky s logom spoločnosti, neporušenosť alebo poškodenie obalu) podľa prepravného listu.

Kupujúci je tiež povinný skontrolovať úplnosť tovaru v deň jeho prevzatia, najmä či balík obsahuje všetko, čo má obsahovať. 

Akékoľvek nezrovnalosti je potrebné nahlásiť predávajúcemu pri osobnom prevzatí na mieste, pri prevzatí od prepravcu ich treba uviesť v odovzdávacom protokole prepravcu, prípadne môže kupujúci odmietnuť zásielku prevziať, alebo ich možno vždy nahlásiť e-mailom na objednavky@tapety-mia.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára tu. Okrem toho predávajúci odporúča priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu pre prípad prevzatia od prepravcu.

Týmito opatreniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv vyplývajúcich z chybného plnenia. Dodatočná reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva na reklamáciu veci, ale dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu zmluvy.

 1. Uplatnenie reklamácie

Reklamovaný tovar pošlite na adresu predávajúceho:

MIA style s.r.o.
Nákladní 3179/1
702 00 Moravská Ostrava
Česká republika

Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva).

Okrem toho predávajúci odporúča priložiť kópiu dokladu o kúpe alebo iný vhodný doklad o záruke tovaru, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu a telefónne číslo). Bez uvedených údajov nie je možné identifikovať pôvod a vadu tovaru.

Predávajúci tiež odporúča, aby ste si zvolili požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

Predávajúci alebo autorizovaný servis vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie sa požaduje, a to e-mailom bezodkladne po prijatí reklamácie, v prípade osobnej reklamácie sa zasiela ihneď.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého prevzatého príslušenstva, bude mu v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

 1. Výluky

Porušenie ochrannej plomby, informačného štítku alebo sériového čísla vystavuje kupujúceho riziku zamietnutia reklamácie, pokiaľ k poškodeniu nedošlo počas bežného používania. Plomby a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a nijako neobmedzujú právo zákazníka používať tovar a zaobchádzať s ním v plnom rozsahu jeho určeného použitia.

Okrem toho sa záruka nevzťahuje na škody spôsobené (ak takáto činnosť nie je bežná a zároveň nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom prostredia priamo určeného predávajúcim alebo výrobcom,
 • nesprávnou inštaláciou, manipuláciou, prevádzkou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodenie tovaru alebo jeho častí počítačovým vírusom atď,
 • poškodením spôsobeným nadmerným zaťažením alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • vykonaním nekvalifikovaného zásahu alebo zmenou parametrov,
 • tovaru, ktorý bol zákazníkom upravený (lakovanie, ohýbanie atď.), ak vada vznikla v dôsledku tejto úpravy,
 • škody spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Tieto obmedzenia neplatia, ak vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, boli výslovne dohodnuté, vymienené alebo deklarované predávajúcim, alebo ich možno očakávať vzhľadom na reklamu alebo obvyklý spôsob používania tovaru.

Ak je tovarom softvér, záruka sa vzťahuje výlučne na fyzickú čitateľnosť nosiča (nosič nesmie byť poškriabaný atď.). V okamihu odstránenia ochranných prostriedkov (fólia, pečať, otvorenie obálky atď.) sa kupujúci stáva oprávneným používateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softvéru, v prípade digitálneho obsahu je to už samotným stiahnutím. To neplatí v prípade rozporu s kúpnou zmluvou (pozri nižšie).

 1. Testovanie závad

Tovar predložený na reklamáciu bude testovaný len na závadu, ktorú kupujúci uviedol (v reklamačnom formulári, v priloženom popisnom liste závady). Predávajúci odporúča písomnú formu uvedenia závady, čo znamená aj elektronickú komunikáciu.

V prípade zamietnutia reklamácie a súhlasu kupujúceho s úhradou opravy bude oprava účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka príslušného autorizovaného servisu.

Kupujúci týmto berie na vedomie, že predávajúci nevykonáva platené opravy, ale iba ich zabezpečuje u autorizovaných opravárov, prípadne zabezpečuje komunikáciu, dopravu atď. Predávajúci nezodpovedá za opravu.

Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a čase potrebnom na jej vykonanie. Platenú opravu je možné vykonať len s výslovným súhlasom kupujúceho (alebo na základe servisnej zmluvy) po poskytnutí informácií uvedených v predchádzajúcej vete.

V prípade zamietnutia reklamácie kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený prefakturovať kupujúcemu náklady autorizovaného servisu na diagnostiku závady a dopravu podľa cenníka autorizovaného servisu.

 1. Odmietnutie prijatia reklamácie v prípade znečistenia tovaru

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu v prípadoch, keď je tovar a/alebo jeho súčasti znečistený alebo nespĺňa základné požiadavky na hygienicky bezpečné predloženie tovaru na reklamáciu. 


IV. VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

 1. Kupujúci - spotrebiteľ

Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby.

Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplatnení reklamácie možno po dohode so spotrebiteľom lehotu 30 dní predĺžiť - takéto predĺženie nesmie byť časovo neobmedzené alebo neprimerane dlhé. Po uplynutí lehoty alebo predĺženej lehoty sa má za to, že vada skutočne existuje a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 1. Kupujúci - podnikateľ

Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci podnikateľ bude o tomto rozhodnutí informovaný kontaktným e-mailom.


V. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

Po vybavení reklamácie predávajúci oznámi kupujúcemu ukončenie reklamácie telefonicky, SMS správou alebo e-mailom. Ak bol tovar odoslaný prepravnou službou, bude po spracovaní automaticky odoslaný na adresu kupujúceho.

Po vybavení uznanej reklamácie opravou alebo výmenou sa záruka na zariadenie predlžuje o dobu trvania reklamácie. Trvanie reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie do dňa, keď je kupujúci informovaný o vyrovnaní.

Kupujúci má nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením platnej reklamácie. Tieto náklady sa považujú za najnutnejšie. Najmä poštovné za odoslanie reklamácie. Tieto náklady nemusia zahŕňať cestu autom na reklamáciu a expresnú prepravu a iné podobné náklady. O náhradu nákladov je potrebné požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od skončenia lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

Kupujúci je povinný prijať reklamáciu bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný, pričom táto lehota nesmie uplynúť skôr ako 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu neprijme najneskôr v posledný deň lehoty, bude predávajúcemu účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške 1 EUR za každý deň omeškania.

Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, keď bol informovaný o vybavení reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo tovar predať a výťažok použiť na zaplatenie poplatku za uskladnenie.

Pri preberaní tovaru po vybavení reklamácie musí kupujúci predložiť doklad, na základe ktorého bol tovar prijatý na reklamáciu, a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas). 


VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Týmto reklamačným poriadkom nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. júna 2015 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a priestoroch predávajúceho alebo ako dokument na https://www.tapety-mia.sk/reklamacny-poriadok/

Žiadna položka